zna1   Kontakt   zna1   Lokalizacja   zna1   Strona WSM    zna1
Dzisiaj mamy:
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE
§1

Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych mają:
 • studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej
 • słuchacze studiów podyplomowych
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni WSM
 • nauczyciele i uczniowie Akademickiego Gimnazjum i Liceum WSM w Warszawie
 • słuchacze Uniwersytetu III Wieku
 • pracownicy i studenci innych uczelni

§2

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w formie wypożyczeń:
 • miejscowych (prezencyjnych w czytelni)
 • zamiejscowych
 • wypożyczeń międzybibliotecznych

§3

Wypożyczenia zamiejscowe realizuje się w wypożyczalni biblioteki.

Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą zapisania. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy przedłożyć:
 • ważną legitymację studencką lub indeks, a w przypadku pracowników uczelni dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (ze zdjęciem)
 • wypełnioną deklarację zawierającą dane osobowe oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu bibliotecznego
 • podpisany przez dyrekcję biblioteki rewers wypożyczeń międzybibliotecznych w przypadku sprowadzania książki z innej biblioteki.
§4

1. Opłata za wystawienie karty bibliotecznej wynosi 10 zł.
2. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o każdej zmianie nazwiska i adresu zamieszkania.
3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym, a w przypadku jej zagubienia, bądź kradzieży niezwłocznie powiadomić pracownika biblioteki.
4. Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 20 zł


§5

1. Zamówienia na książki należy składać drogą elektroniczną poprzez katalog OPAC na stronie www.biblioteka.mac.edu.pl
2. Zamówienie traci swoja ważność po 48 godzinach.
3. Termin zwrotu książki jest podany w katalogu OPAC, indywidualnie dla każdego czytelnika.
§6

Na stanie jednego czytelnika mogą być wypożyczone 3 książki , a w przypadku piszących pracę licencjacką, magisterską, inżynierską 5 książek po przedstawieniu zaświadczenia od promotora (dotyczy to również pracowników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie).
§7

Wypożyczone książki czytelnik powinien obejrzeć pod kątem wszelkich uszkodzeń, typu brakujących stron, luźnych kartek, braku tekstu itp. Uszkodzenia tego typu należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi w celu uniknięcia odpowiedzialności.
§8

Dla poszczególnych kategorii czytelników ustala się niżej wymienione okresy wypożyczeń:
 • pracownikom uczelni i nauczycielom Gimnazjum i Liceum WSM na okres 26 tygodni, z zastrzeżeniem wcześniejszego zwrotu książek deficytowych
 • studentom studiów dziennych na 2 tygodnie
 • studentom studiów podyplomowych na 4 tygodnie
 • studentom studiów zaocznych na 4 tygodnie
 • studentom studiów eksternistycznych na 8 tygodni
 • studentom wydziałów zamiejscowych na 8 tygodni
 • uczniom Gimnazjum i Liceum na 2 tygodnie
 • słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 4 tygodnie.
§9

1. Terminy zwrotu książek mogą ulec dwukrotnemu przedłużeniu, o ile książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
2. Prolongaty można dokonać osobiście w bibliotece, telefonicznie bądź elektronicznie logując się bezpośrednio na osobistym koncie (akceptuje się propozycje jaką daje system biblioteczny PROLIB).
3. Brak możliwości prolongaty książek za pomocą email.
§10

1. Czytelnikom, którzy przekroczyli termin zwrotu książek nalicza się kary regulaminowe w wysokości 0,50 złotych za każdą przetrzymaną książkę i każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić egzemplarz tej samej książki tego samego lub nowszego wydania.
3. W razie braku możliwości odkupienia tego samego tytułu (z powodu wyczerpania nakładu) czytelnik jest zobowiązany wpłacić 2-3-krotną zaktualizowaną wartość książki uzgodnioną z dyrekcją biblioteki bądź odkupić inną książkę przekraczającą 2-3 krotną wartość zagubionej książki z tzw. listy priorytetowych tytułów proponowanych do zakupienia przez bibliotekę.
4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zastąpienie kar regulaminowych odpracowaniem (dotyczy to zwłaszcza uczniów gimnazjum), bądź odkupieniem książek z listy priorytetowych tytułów.
5 W obydwu wypadkach zgodę wyraża dyrekcja, która określa proporcjonalnie do wysokości kary ilość godzin do odpracowania na rzecz biblioteki oraz akceptuje wytypowane do zakupu pozycje.
§11

Czytelnicy, o których mowa w §8 zobowiązani są z chwilą zakończenia edukacji bądź pracy w WSM rozliczyć się z biblioteką za pośrednictwem karty obiegowej. Wszyscy pozostali czytelnicy (którzy nie rozliczają się kartą obiegową) winni wpłacić kaucję w wysokości 3-krotnej wartości książki, jednak nie mniejszej niż 150 zł. Czytelnik wypisuje rewers z własnoręcznym podpisem - pokwitowanie wypożyczenia woluminu. Przy zwrocie książki następuje wypłata kaucji. W ramach kaucji można wypożyczyć tylko jedną książkę.
§12

Po upływie 3 miesięcy czytelnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczoną w ramach kaucji książkę a w przypadku gdy tego nie uczyni kaucja przechodzi na własność biblioteki.
§13

Kaucją objęte są również wypożyczenia dla czytelników, którzy rozliczyli się już za pośrednictwem obiegówki, a chcieliby jeszcze skorzystać z materiałów bibliotecznych.
§14

1. Biblioteka prowadzi w ograniczonym zakresie wypożyczenia międzybiblioteczne.
2. Osoby zainteresowane wypożyczeniem książek z innej biblioteki otrzymują rewers wypożyczeń międzybibliotecznych u dyżurującego bibliotekarza, który pobiera kaucję w wysokości nie mniejszą niż 100 zł, przystawia pieczątkę biblioteki WSM.
3. Przy zwrocie książki do naszej biblioteki czytelnik otrzymuje wpłaconą kaucję i zwrot rewersu.
§15

Biblioteka prowadzi wypożyczenia prezencyjne na miejscu w czytelni dla wszystkich kategorii użytkowników.
§16

Wyłącznie w czytelni udostępnia się użytkownikom następujące materiały biblioteczne:
 • czasopisma i druki ciągłe
 • księgozbiór podręczny albumy, encyklopedie, słowniki, bibliografie
 • pojedyncze egzemplarze cennych dzieł naukowych
 • materiały nie publikowane
 • zbiory rzadkie i cenne
 • książki udostępnione z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 • wydawnictwa, których forma wydawnicza lub stan fizyczny nie pozwala na korzystanie poza czytelnią.
 • zbiory multimedialne.

§17

Przed wejściem do czytelni użytkownik powinien zostawić w wyznaczonym miejscu wierzchnie okrycie oraz teczki i torby o formacie większym niż A5 (21x15 cm).
§18

Użytkownik korzystający z czytelni zobowiązany jest:
  1) pozostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną bądź dokument tożsamości (ze zdjęciem), który zostaje zwrócony przy rozliczeniu z udostępnionych materiałów bibliotecznych.
  2) zgłosić bibliotekarzowi wnoszone materiały bądź sprzęt (np. laptop) oraz okazać je przy wyjściu z czytelni
  3) zachować ciszę i nie spożywać posiłków
  4) zwrócić materiały w nieuszkodzonym stanie oraz zgłosić zauważone braki dyżurującemu bibliotekarzowi
  5) rozliczyć się z udostępnionych materiałów bibliotecznych najpóźniej na 15 min. przed zamknięciem biblioteki
  5) wpisać się do książki odwiedzin.

§19

Użytkownik czytelni, który zamierza ponownie skorzystać z zamówionych materiałów może je zarezerwować na dzień następny.
§20

W uzasadnionych przypadkach dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie zamiejscowe na krótki okres (ściśle określony) materiałów bibliotecznych, które udostępnia się w czytelni.

stopka

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa
tel./fax. 22 590-07-90, e-mail: biblioteka@mac.edu.pl